ਕਣਕ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਨਾਲ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ? wheat high yield crop practice with precautions#wheat #crop #dbw187

source

Comments

0 comments